หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร การจัดการความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับหน่วยงาน
 

งานการเงิน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานงานการเงิน

 

 

 งานการเงิน เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร งานการเงินเป็นงานที่ส่งเสริมงานบริการให้มีประสิทธิภาพ โครงสร้างการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นั้น นับว่าหน่วยงานการเงินมีความสำคัญต่อองค์กร เพราะเป็นหน่วยงานที่ รวบรวมและจดบันทึกรวมทั้งรายงานการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และวางแผนการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหาร จัดการการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

 

 

ปรัชญา

 

 

งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีการวางระบบ การรับเงิน-การจ่ายเงิน ให้สอดคล้องกะบระเบียบและระบบงานบัญชี 

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มีระบบการจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณที่ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้


 

 

 

พันธกิจ

 

 

เป็นหน่วยงานที่จัดการระบบการจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ อย่างถูกต้อง โปรงใส่ตรวจสอบได้ จัดทำเอกสารสำคัญทางการเงินให้มีความถูกต้อง และตรวจสอบได้

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.