หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร การจัดการความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
งานการเงิน
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  งานการเงิน
 
 •  
   

   

  นางสาวนัยนา ไพบูลย์
  Miss Niyana Paiboon

  หัวหน้างานการเงิน
  อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์

    นางสาวนัยนา ไพบูลย์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.  ศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทั่วไป (การบริหารทรัพยากร สถาบันราชภัฎสวนสุนันทามนุษย์)
  วท.ม วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ โซ่อุปทานแบบบูรณการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2541-2548  โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
  พ.ศ 2549-ปัจจุบัน  หัวหน้างานการเงินมหาลัยราชพฤกษ์ /อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์
   
   
 •  
   

   

  นางสาวแสงระวี วณิชาชีวะ
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

    นางสาวแสงระวี วณิชาชีวะ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บธ.บ. วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
  มหาลัยราชภัฐจันทรเกษม

  ปริญญาโท ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ.2556-พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  พ.ศ.2558-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานการเงิน  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
   
   
 •  
   

   

  นางสาวฉันท์ชนก พงษ์เภตรา
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

    นางสาวฉันท์ชนก พงษ์เภตรา
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี  บธ.บ.  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  ปี 2560 - ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  นางสาวปรารถนา แหยมสลำ
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

    นางสาวปรารถนา แหยมสลำ
  วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การบัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
   
  ประวัติการทำงาน
  ปี 2561 - ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานการเงิน  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  นางสาวภรทิพย์ ขำภักดิ์
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

    นางสาวภรทิพย์ ขำภักดิ์
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  ปริญญาโท รป.ม. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
  2555-2561  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
  พ.ศ.2561-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.